Doelstelling van Stichting Woondroom Breda.

 

De stichting heeft ten doel het voorzien in de woonbehoefte van personen, die vanwege een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen daartoe niet zelfstandig in staat zijn.

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bezoldiging bestuursleden

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden géén beloning. Door bestuursleden gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuurswerkzaamheden kunnen zo nodig vergoed worden.

 

Werkwijze.

 

De stichting wil haar doel bereiken door het beheer van een aantal woonhuizen en het bieden van zorg en begeleiding in een beschermde omgeving, waarbij de stichting zich richt op de bij de doelstelling genoemde personen, die met advies en begeleiding, een zekere mate van zelfstandigheid weten te realiseren. Daarbij staan in de werkwijze van de stichting naast het begrip “zelfstandigheid” de begrippen “maatschappelijk participeren” en “individuele benadering” centraal.

Fondsenwerving en beheer

Alle personen, woonachtig binnen het initiatief, huren zelfstandig hun woning van de woningcoöperatie WonenBreburg. Allen doen beroep op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en hebben een door de Gemeente Breda toegekende indicatie met een bijbehorend persoonsgebonden budget Beschermd Wonen. Het beheer van dit budget is een verantwoordelijkheid van de budgethouder. Uit het budget worden de  kosten van Stichting Woondroom Breda betaald via de Sociale Verzekeringsbank volgens een overeengekomen zorgtarief tussen de stichting en de bewoner, dat convenieert met het toegekende PGB.  Aanvullende giften en donaties om iets extra’s voor de bewoners te organiseren zijn zeer welkom, maar de stichting voert momenteel geen actief wervingsbeleid.

Besteding fondsen

De door de stichting ontvangen gelden worden uitsluitend besteed aan zorg en begeleiding van haar bewoners en de noodzakelijke exploitatiekosten van de stichting, die bestaan uit de huur van twee appartementen, die gebruikt worden als gemeenschappelijke ruimte voor bewoners, werk- en slaapdienstruimte voor het zorgteam en spreekruimte met bijbehorende kosten als energie, verzekeringen, kantoorkosten e.d. Daarnaast wordt een klein gedeelte besteed aan kosten voor algemene activiteiten, regelmatige ouderbijeenkomsten en collectieve voorzieningen.

 

Vermogensbeheer en besteding.

 

Naast een noodzakelijk geachte voorziening vervanging inventaris, wordt een eventueel batig saldo van de exploitatie toegevoegd aan een voorziening die volledig ten dienste van de bewoners staat. Deze voorziening dient om eventuele calamiteiten in de zorg of begeleiding van bewoners op te vangen of in geval van staking, ontbinding of faillissement van de stichting de bewoners in staat te stellen een andere vorm van beschermd wonen te vinden en een overgangsperiode te kunnen financieren. Een eventueel vereffeningssaldo na ontbinding van de stichting kan slechts aangewend worden voor een doel, dat het doel van de stichting zoveel mogelijk benadert.

Toelichting op de huidige werkwijze

Stichting Woondroom Breda is een ouderinitiatief en voert haar activiteiten op basis van een document, waarin de visie en wensen van ouders zijn vastgelegd en tot stand is gekomen door constructieve samenspraak met bestuur, ouders en professionals. Een bewoner is uniek met al zijn/haar mogelijkheden en/of beperkingen. Hij/zij heeft bijzondere aandacht en zorg nodig. De bewoners van Woondroom Breda helpen mee naar eigen vermogen en met het oog op groei. Ze worden gestimuleerd om uitdagingen te zoeken en zich te ontwikkelen. De bewoners leven samen met medebewoners. Dat betekent dat zij, naar vermogen, verantwoording krijgen in het onderhouden van een gezonde/leefbare woonsituatie. De Stichting stimuleert het ontwikkelen van de mogelijkheden van haar bewoners en het leren omgaan met de beperkingen. Dit vraagt om een open en eerlijke benadering met ruimte voor ieders karakter.

De begeleiding van de bewoners in hun nieuwe woonsituatie vereist een professionele benadering gericht op het creëren van een sfeer van (fysieke en sociale) veiligheid en geborgenheid, waar ruimte is voor een knuffel en waar begrip is voor het eventueel terugtrekken in de eigen woning. Hierin is een klimaat waarin aandacht en respect is voor ieders persoonlijkheid. Uiteraard met respect voor de privacy en de vrijheid van de bewoners. De Stichting streeft naar een klimaat waar ook aandacht is voor de ander en waar gemeenschapszin wordt gestimuleerd. Binnen de basisstructuur (ritme en regelmaat) blijft vrijheid een uitgangspunt.

De professionele begeleiding werkt vanuit een positieve benadering richting de bewoners. Om op één lijn te zitten met ouders/verzorgers worden afspraken gemaakt en vastgelegd in het persoonlijke zorgplan. De professionele begeleiders zullen de bewoners op een stimulerende en enthousiasmerende manier benaderen, met humor, respect, flexibiliteit en vertrouwen als basis